Kirken

Kirken
vixrealitum / Pixabay

Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Konfirmationens liturgi

Konfirmation foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane.

Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne føres ind i kirken i procession, enten således at præsten går foran eller slutter processionen.
Konfirmanderne sætter sig som regel hver især på de stole, der er placeret ved den kirkebænk der er reserveret til deres familie. Derefter bliver de kaldt op til præsten, når konfirmationen indlemmes i højmessen.


LÆR AF ANDRES SPØRGSMÅL OM KONFIRMATION:
Mangel på invitation
Spørgsmål: I løbet af efteråret til et familiearrangement, siger min kærestes svigerinde, ja, det er sådan at vores søn skal konfirmeres, så kan I ikke have jeres søn med på 2 år og seks måneder. Jeg bliver meget forbavset, da …

Mangel på invitation Read More »


Blomstergave
Spørgsmål: Hvad giver man til en konfirmation, hvor man ikke er inviteret (jeg husker begrebet: istedet for en blomst) og i det hele taget synes jeg det er svært at vide hvad man giver til en given begivenhed.
Invitation til konfirmation
Spørgsmål: Vi er ved at lave invitationer til konfirmation og jeg er blevet i tvivl om hvem der inviterer. Er det forældrene eller konfirmanden?

Som kollekter og bibelske læsninger kan anvendes de tekster, der i Alterbogen er anført til pågældende søn- eller helligdag, eller særlige tekster til konfirmationsgudstjeneste.
Trosbekendelsen udelades på dens almindelige plads; men i øvrigt forløber konfirmationsgudstjenesten som en almindelig højmesse, indtil salmen efter prædikenen (kirkebønnen) er sunget.

Autoriseret ved kgl. resolution af 19. juni 1991

Konfirmation i Den danske Folkekirke

Selve konfirmationshandlingen består af følgende led:

Tale til konfirmanderne (samtale)
Trosbekendelsen
Tilspørgsel og svar
Konfirmationsvelsignelse
Fadervor.

Konfirmanderne går op til alteret forud for eller efter trosbekendelsen. Mens konfirmanderne går op til alteret, kan der synges en salme eller et salmevers.

TALE TIL KONFIRMANDERNE (samtale)
Konfirmationshandlingen begynder med, at præsten fra korbue eller et andet egnet sted i kirken holder en kort tale til konfirmanderne, eventuelt i forbindelse med en samtale med konfirmanderne. Denne tale kan bortfalde, eller knyttes til prædikenen.
Efter talen (eller forud for trosbekendelsen) kan præsten bede følgende forbøn for konfirmanderne:

Almægtige, barmhjertige Gud, himmelske Fader.
Vi takker dig,
fordi du har antaget disse unge
som dine børn i den hellige dåb
og oplyst dem ved dit ord.
Vi beder dig,
fuldend din gode gerning, som du har begyndt i dem,
og lær dem stadig bedre at kende den frelse,
du har beredt dem i din enbårne Søn. Amen.

Eller:
Vor Gud og Fader i himlen.
Vi takker dig,
fordi du tog imod os, da vi blev døbt.
I Jesus Kristus har vi lært dig at kende,
så vi kan leve som dine børn
og tro på din kærlighed.
Derfor beder vi dig:
Bekræft for de unge,
at du vil være med dem alle dage indtil verdens ende.
Styrk dem med dit levende håb
og bevar dem fra det onde,
så din glæde må leve i dem. Amen.

TROSBEKENDELSEN
Forsagelsen og trosbekendelsen fremsiges i kor af præsten og konfirmanderne (eller af hele menigheden):
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

TILSPØRGSEL OG SVAR (kan udelades)
Med navns nævnelse spørger præsten hver enkelt konfirmand, og denne svarer ja til hvert spørgsmål:
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? – Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, og på Helligånden? – Ja!

Eller præsten spørger med navns nævnelse hver enkelt konfirmand:
N.N. Vil du konfirmeres i den kristne tro?
Konfirmanden: Ja!

Eller tilspørgsel og svar udelades, og konfirmationsvelsignelsen indledes med, at præsten nævner konfirmandens navn.

KONFIRMATIONSVELSIGNELSE
Konfirmanden knæler, og præsten velsigner under håndspålæggelse hver enkelt med følgende ord:

Den treenige Gud, som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb, og gjort dig til arving til det evige liv, han opholde dig i din dåbs nåde indtil din sidste stund, han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed!

Eller:
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i dåben har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv!

Eller:
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i dåben har gjort dig til sit barn, han styrke dig i din tro og give dig håb, han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed!

Efter konfirmationsvelsignelsen kan præsten for hver enkelt konfirmand læse et skriftord eller et salmevers.
For hvert hold siger præsten: Fred være med jer!

FADERVOR
Når alle er konfirmeret, beder konfirmander og præst i kor Fadervor.

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

I stedet kan anvendes:
Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Konfirmationshandlingen afsluttes med en salme, hvorunder konfirmanderne går tilbage til deres pladser. Konfirmationsgudstjenesten fortsættes derefter som en almindelig højmesse. Som slutningskollekt kan bruges kollekten efter dåben, eller en særlig slutningskollekt til konfirmationsgudstjeneste. Under udgangen (postludiet) kan konfirmanderne føres ud af kirken i procession.