Skudsmålsbog


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

Da arbejdsgverne virkelig havde hals- og håndsret

Skudsmål anvendes også i dag.
Det kaldes dog som regel noget andet; en anbefaling, udtalelse, vidnesbyrd eller afgangsbevis.

Men formålet er det samme: en bedømmelse af en persons arbejdsevne og sociale karakter.

Der er dog den ikke helt ubetydelige forskel, at fortidens skudsmålsbøger var en sammenhængende udtalelse, hvor man ikke kunne slippe fri af en enkelt uheldig eller forkert bedømmelse fra en gård- eller herremand.

Fra 1832 til 1921 skulle denne bog, med personlige oplysninger og skudsmål (lovmæssigt til 1867) fra alle arbejdsforhold, altid være i ethvert tyendes besiddelse – eller overdraget til husbond ved fæstets begyndelse på skiftedag.

Der har imidlertid også før denne tid, ved skoleordningen i 1814, været anvendt et skudsmålspapir til registrering af livet allerede fra skolegangens i form af karakterer og bedømmelse af flid.

Der kom også noget som vaccinationer med og kirken kom med på papiret med påtegning af konfirmation og altergang.


Kjøbenhavn. Forlagt af F.B. Goldenfeldt
Trykt hos J.D. Qvist 1854

Uddrag af Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger

§ 1.
Ethvert Tyende bør være forsynet med en Skudsmaalsbog. Forinden en saadan Bog maa bruges, forsynes den i Kjøbenhavn og de øvrige Kjøbstæder med Politiøvrighedens, men paa Landet med Sognepræstens Segl, der fæstes paa den Lidse, der er dragen gjennem Bogen. Den, der ikke allerede ved Udgangen af Skolen er forsynet med Skudsmålsbog, men ellers skal anskaffe en saadan, bør, forinden Bogen forsynes med Seegl og Titel, forevise de fornævnte Embedsmænd Døbeattest og andre Beviser, hvorefter det Fornødne indføres i Bogen.

§ 2.
Naar en Skudsmålsbog er fuldskreven, og en ny derefter anskaffes, bør den ældre fremdeles tilligemed den nye bevares af Tyendet.

§ 3.
Forkommer en Skudsmålsbog, skal Tyendet under Bøder af indtil 5 Rdl. ufortøvet anmelde det for Politiet, som derpaa har at undersøge, hvorledes Bogen er forkommen. Er dette skeet forsætligen af Tyendet, bør det bøde fra 5 til 20 Rdl. Derhos bør Tyendet anskaffe sig en ny Skudsmaalsbog, hvilken i dette Tilfælde saavel paa Landet som i Kjøbstæderne udleveres af Politiøvrigheden. Denne Skudsmaalsbog bør paa Landet inden 4 Dage forevises Sognepræsten under Bøder af indtil 10 Rdl.

§ 4.
Enhver Huusbond, som fæster et Tyende, er berettiget til at anføre i dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid det er antaget i Tjeneste og for hvilken Løn.

§ 5.
Enhver Huusbond skal, forinden et Tyende forlader hans Tjeneste, indføre i dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid Tyendet har tjent ham, samt i hvilken Egenskab.
Det beroer paa Huusbonden, om han vil tilføie noget Vidnesbyrd om Tyendets Forhold i Tjenestetiden.
Den Husbond, som mod bedre Vidende giver Tyendet et fordelagtigt Skudsmaal, hvorved tredie Mand kan skuffes, skal ifølge Lovgivningens almindelige Grundsætninger staae den Skadelidende til Ansvar, og kan efter Omstændighederne dømmes i Bøder indtil 20 Rdl.
Giver Huusbonden i Skudsmaalsbogen Tyender et ufordelagtigt Vidnesbyrd, som kan være det hinderligt i at faae nye Tjenester, og han ikke kan tilveiebringesaadanne Oplysninger, som give antagelig Formodning for, at han har havt tilstrækkelig Grund hertil, skal han erstatte Tyendet den foraarsagede Skade og ansees med Straf, der bestemmes, hvis fornærmelige Beskyldninger ere fremførte, efter Lovene om Fornærmelder i Ord, og ellers til Bøder af Beløb indtil 20 Rdl.

§ 6.
Enhver, der ankommer til Kjøbenhavn eller en anden Kjøbstad, for sammesteds at tage Tjeneste som Tyende, eller paa Landet tager saadan Tjeneste i et Pastorat, hvori han eller hun ikke hidtil har opholdt sig, skal anmelde det i Kjøbstaden for Politiøvrigheden og paa Landet for Sognepræsten, og af samme lade sin Skudsmaalsbog paategne. I disse Tilfælde bør saadan Anmeldelse ogsaa skee af den Huusbond, der tager Tyendet i Tjeneste. Anmeldelserne bør skee i Kjøbstæderne inden 24 timer, og paa Landet inden 4 Dage efter Ankomsten.
Ligeledes skal Enhver, der forlader den Kjøbstad eller det Pastorat paa Landet, hvor han eller hun hidtil har tjent som Tyende, forinden Afrejsenanmelde dette for fornævnte Embedsmand, der da har at indtegne i Skudsmaalsbogen, at Anmeldelse er skeet, men iøvrigt Intet om Tyendets Forhold.
Endelig bør i Kjøbenhavn Anmeldelse til Politiet saavel af Huusbond som af Tyendet og Anmærkning om Anmeldelsen i Skudsmaalsbogen ogsaa ellers skee, hver Gang et Tyende forlader eller tiltræder en Tjeneste, hvilken Anmeldelse bør foregaae inden 24 Timer derefter.

§ 7.
Det Tyende, som ikke er forsynet med Skudsmaalsbog, eller forsømmer i rette Tid, at gøre nogen af de i §6 befalede Anmeldelser og derom at erholde Paategning i Skudsmaalsbogen, eller ikke lader denne, overeensstemmende med §5, paategne af den Huusbond,hvis Tjeneste det forlader, bør bøde fra 1 til 10 Rdl.

§ 8.
Forsømmer Huusbonden at give den i §5 befalede Paategning i det Tyendes Skudsmaalsbog, der forlader hans Tjeneste, eller at gøre den ham efter §6 paaliggende Anmeldelse, bør han bøde fra 1 til 10 Rdl.

§ 9.
Den, som udriver Blade af sin Skudsmaalsbog eller forsætligen gør Noget i samme ulæseligt, bør bøde fra 5 til 10 Rdl. eller straffes med simpelt Fængsel i indtil 8 Dage eller Fængsel paa Vand og Brød i indtil 3 Dage.
Hvo som forfalsker en Skudsmaalsbog, straffes straffes efter de derom gældende Lovbestemmelser.