Konfirmationsloven


Har denne tekst hjulpet dig, så vurdér den gerne!

Printet fra festbogen.dk - tekster om forberedelse af alle fester!

ANORDNING NR. 744 af 2/12 1989

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

KAPITEL 1 – Almindelige bestemmelser

§ 1. Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der: er døbt med den kristne dåb, har modtaget forberedelse til konfirmation og er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.
Stk. 2. Det påhviler præsten at påse, at de i stk. 1 anførte vilkår er opfyldte.
§ 2. Konfirmationen foregår i kirken ved en ordinær gudstjeneste og udføres efter de for konfirmation gældende forskrifter.
§ 3. Konfirmationen afholdes normalt om foråret umiddelbart efter forberedelsens afslutning på en søndag eller anden helligdag, dog ikke Langfredag, Påskedag eller Pinsedag. Menighedsrådet kan bestemme, at der tillige afholdes konfirmation om efteråret. Konfirmationsdagen fastsættes af sognets præst/præster.
Stk. 2. I pastorater med flere kirker kan menighedsrådet eller menighedsrådene i forening bestemme, at konfirmation skal afholdes skiftevis i pastoratets kirker.


LÆR AF ANDRES SPØRGSMÅL OM KONFIRMATION:
Sang til sølvbryllupspar
Spørgsmål: Findes der en speciel tekst, som man synger om morgenen til sølvbryllupsparret på melodien “katinka, katinka luk vinduet op”. Se også Tale eller sang Menu, sang og tale Bryllupsskjold Skab en magisk atmosfære til din bryllupsdag Dresscode til konfirmation …

Sang til sølvbryllupspar Read More »


Mørkt tøj til konfirmation
Spørgsmål: Jeg skal til konfirmation på søndag så er det jeg vil spørge om der ligger nogle regler for om jeg skal have mørkt tøj på nu da det er en kirkelig handling. Jeg skal med i kirken idet det …

Mørkt tøj til konfirmation Read More »


Blomstergave
Spørgsmål: Hvad giver man til en konfirmation, hvor man ikke er inviteret (jeg husker begrebet: istedet for en blomst) og i det hele taget synes jeg det er svært at vide hvad man giver til en given begivenhed. Se også …

Blomstergave Read More »KAPITEL 2 – Konfirmationsforberedelsen

§ 4. Konfirmationsforberedelsen bygger på dåben og sigter på at styrke konfirmandens fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.
§ 5. Præsten har ansvaret for tilrettelæggelsen og varetagelsen af konfirmationsforberedelsen, som normalt forudsætter, at konfirmanden har modtaget kristendomsundervisning i folkeskolen eller andetsteds.
Stk. 2. Det tilstræbes, at der i forberedelsestiden er et samarbejde mellem præsten og hjemmene.
§ 6. Konfirmationsforberedelsen foregår på folkeskolens højere klassetrin, tidligst fra syvende klasse.
§ 7. Normalt skal et barn forberedes til konfirmation i det pastorat, hvori det bor. Dog kan et barn indmeldes til konfirmationsforberedelse hos en anden præst i folkekirken, som er villig til at konfirmere barnet.
§ 8. Konfirmationsforberedelsen finder normalt sted i præstegårdens eller kirkens konfirmandstue. Hvor forholdene gør det ønskeligt, kan forberedelsen efter anmodning fra præsten med menighedsrådets tilslutning henlægges til et andet af provsten godkendt lokale.
Stk. 2. Efter menighedsrådenes bestemmelse kan konfirmationsforberedelsen finde sted i indtil 2 af pastoratets sogne eller kirkedistrikter. Dog må menighedsrådet i annekssognet (kirkedistriktet) i så tilfælde stille et af provsten godkendt lokale til rådighed.
§ 9. Biskoppen i det stift, hvori en konfirmandlejr agtes afholdt, kan tillade, at konfirmationsforberedelsen, som finder sted i den pågældende konfirmandlejr, delvis træder i stedet for sædvanlig konfirmationsforberedelse. Konfirmationsforberedelsen i sådanne lejre foregår efter en af vedkommende biskop godkendt plan og varetages af en præst i folkekirken. De i § 10 anførte bestemmelser om holdstørrelse og lektionernes antal finder tilsvarende anvendelse på konfirmandlejre.
Stk. 2. I ganske særlige tilfælde kan vedkommende biskop give tilladelse til, at en konfirmandlejr helt træder i stedet for sædvanlig konfirmationsforberedelse.
§ 10. Antallet af konfirmander på et hold må ikke overstige 28. Der tilsigtes en gennemsnitlig holdstørrelse på højst 22.
Stk. 2. Konfirmanderne forberedes til konfirmation i to ugentlige lektioner i det skoleår, i hvilket der om foråret afholdes konfirmation. Hvor der tillige afholdes konfirmation om efteråret, bør desuden nogle lektioner henlægges til tiden lige forud. Forberedelsen, der afsluttes umiddelbart forud for konfirmationen, skal omfatte mindst 48 lektioner og så vidt muligt 56 lektioner.
Stk. 3. Inden for samme kommune eller skoledistrikt bør der tilstræbes en ensartet tilrettelæggelse af tiden for konfirmationsforberedelsen.
§ 11. Den præst, der har forberedt en konfirmand i den anordnede tid, er som regel berettiget og forpligtet til at konfirmere vedkommende.
Stk. 2. Har en konfirmand forsømt forberedelsen uden gyldig grund eller tilsidesat de af præsten givne anvisninger, kan præsten afvise vedkommende fra forberedelsen og/eller konfirmationen. Konfirmanden kan i så fald ikke antages til forberedelse eller konfirmation i samme forberedelsesperiode af en anden præst, medmindre tilladelse meddeles af biskoppen.
Stk. 3. Afbrydes forberedelsen hos en præst af andre grunde efter overenskomst med forældre eller værge, kan den fortsættes hos en anden præst, som er villig til at modtage vedkommende.
§ 12. Biskoppen kan under særlige omstændigheder give tilladelse til mindre afvigelser fra de i anordningen indeholdte bestemmelser om konfirmationsforberedelse og konfirmation.

KAPITEL 3 – Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 13. Anordningen træder i kraft den 1. august 1990.
Stk. 2. Anordning nr. 279 af 9. juli 1968 om konfirmation, som ændret ved anordninger nr. 36 af 11. februar 1972 og nr. 39 af 20. februar 1975, ophæves, bortset fra bestemmelserne i §§ 6 og 7.
§ 14. Anordningen gælder ikke for Grønland.
Stk. 2. På Færøerne er vicebiskoppen bemyndiget til at tillade afvigelser fra anordningen i det omfang, de særlige forhold på Færøerne gør det nødvendigt.